DOJEŻDŻAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

 
Kursy pedagogiczne Warszawa,  Kraków, Sosnowiec, Katowice, Gliwice, NA TERENIE CAŁEJ POLSKI                                   
 
 
 
 
KURS PEDAGOGICZNY DLA WYKŁADOWCÓW POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA

 

Zapraszamy na DCC edycję kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w formie samokształcenia kierowanego

 

od 12  lipca   2019   r. r. do 16  sierpnia   2019 r. lub w formie indywidualnego kształcenia

 

Następna edycja: od  16  sierpnia   2019  r.  do 13  września   2019  r. 

 

 

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć dodatkową wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia szkoleń osób dorosłych. Zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). Kurs kończy się egzaminem w naszym Ośrodku.

Celem kursu jest nabycie kompetencji pedagogicznych do prowadzenia szkoleń z dziedziny bhp oraz opanowanie praktycznych metod nauczania w pozaszkolnych formach kształcenia.

Uczestnicy zostaną zaopatrzeni w materiały potrzebne do opanowania zagadnień wymaganych do zdania egzaminu oraz w wykaz lektur uzupełniających.

Całość tematyki zostanie wyłożona w formie wykładów i ćwiczeń przez doświadczonych wykładowców.

Terminy zjazdów będą dostosowane do uczestników kursu.

Kurs obejmuje 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej.

Adresaci szkolenia:
- absolwenci kierunku Technik BHP, inspektorzy i specjaliści BHP

 

 KURS PEDAGOGICZNY

Liczba godzin

  L.p.

 Nazwa przedmiotu   

 Wykłady

 Ćwiczenia

 Projekt

 Razem

 1.

Wybrane zagadnienia z pedagogiki

15

-

-

15

 2.

Zagadnienia z psychologii i psychologii pracy

2

-

-

20

 3.

Metodyka, w tym metodyka nauczania

30

-

5

35

 4.

Praktyka metodyczna

 -

10

-

10

 

 Ogółem: 

 70

10

5

80

Dokumenty wymagane przy rekrutacji:

 • Kserokopia Dyplomu
 • Dowód wpłaty - minimum 400 zł

 

Koszt kursu dla 1 osoby: 970 zł brutto - nowa cena 770 zł          

Cena dla osób indywidualnych kształcących się metodą samokształcenia kierowanego.

Ceny uzależnione są od ilości uczestników kursu.

Rekrutacja trwa do czasu utworzenia grupy dla kursów stacjonarnych.

W przypadku większej ilości chętnych cena kursu ulegnie obniżeniu.

Formularz zgłoszeniowy na Kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia

 

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

CENA TYLKO 970 ZŁ BRUTTO- nowa cena 770 zł                                    

 

Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników kursu przygotowania pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, zdobycie wiedzy z dydaktyki oraz podstawowych umiejętności prowadzenia zajęć z praktycznej nauki zawodu.

Ukończenie kursu uprawnia do przyjmowania młodocianych pracowników w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych itd.), placówkach handlowych i zakładach produkcyjnych.

Posiadanie dokumentu potwierdzającego ukończenie w/w kursu upoważnia do starania się o dofinansowanie wynagrodzenia młodocianych pracowników oraz "premii za wyszkolenie uczniów"

Kurs jest adresowany do:

 • mistrzów - właścicieli i pracowników zakładów usługowych, rzemieślniczych i produkcyjnych,
 • instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy,

Kurs obejmuje 80 h zajęć i kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Podstawy prawne i warunki kształcenia w zakładzie pracy
 • Wybrane zagadnienia psychologii
 • Podstawy pedagogiki
 • Wybrane zagadnienia z dydaktyki ogólnej i dydaktyki kształcenia zawodowego
 • Podstawy metodyki kształcenia praktycznego i realizacja programu praktycznej nauki zawodu
 • Praktyka metodyczna
Na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Katowicach można sprawdzić legalność kursu – proszę pobrać plik:
 
Wzór zaświadczenia jakie Państwo otrzymuję po kursie
 
 
 

Liczba godzin: Zgodna z programem Ministerstwa   Edukacji Narodowej – 70 godzin zajęć teoretycznych, 10 godzin praktyki. Wymóg  powyższy wynika  z  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010  r. w  sprawie praktycznej nauki zawodu

Wymagane ksero jednego z poniższych dokumentów:

Uczestnik kursu powinien posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać lub:
a) świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub:
b) świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub:
c) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
d) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Wystawiamy zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru MEN.
Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, miłą atmosferę podczas prowadzonych zajęć, a przede wszystkim możliwość podniesienia swoich kwalifikacji.

PROGRAM KURSU

  KURS PEDAGOGICZNY
Liczba godzin
L.p. Nazwa przedmiotu
Wykłady
Ćwiczenia
Projekt
Razem
1. Podstawy prawne i warunki kształcenia w zakładzie pracy

 

 • podstawy prawne kształcenia uczniów, pracowników młodocianych
 • prawa i obowiązki uczestników kształcenia praktycznego
 • proces dydaktyczno wychowawczy w zakładzie pracy prowadzącym praktyczna naukę zawodu
 • przepisy bhp
15
5
-
15
2. Elementy psychologii w nauce zawodu

 

 • kształtowanie umiejętności zawodowych
 • psychofizyczna analiza pola pracy
 • przystosowanie człowieka do pracy
 • przystosowanie pracy do człowieka
 • przystosowanie człowieka do człowieka w procesie prac
10
5
-
15
3. Pedagogiczne aspekty nauczania i wychowania

 

 • przemiany edukacyjne na tle aktualnej sytuacji gospodarczej kraju
 • cele kształcenia zawodowego
 • strategie nauczania
 • rola mistrza w kształtowaniu osobowości ucznia
10
5
-
15
4. Dydaktyka szczegółowa - metodyka kształcenia praktycznego w zakładzie

 

 • baza techniczno-dydaktyczna praktycznego nauczania zawodu
 • planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • struktura zajęć praktycznych
 • kontrola i ocena uczniów w zajęciach praktycznych
 • dokształcanie teoretyczne uczniów
 • innowacje pedagogiczne w praktycznej nauce zawodu
10
5
5
25
5 Praktyka pedagogiczna - hospitacje zajęć praktycznych
-
10
-
10
           
  Ogółem:
35
35
10
80

 

 

Zapraszamy na DCC edycję kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w formie samokształcenia kierowanego

 

od 12  lipca    2019   r. r. do  16 sierpnia  2019 r. lub w formie indywidualnego kształcenia

 

Następna edycja: od 16  sierpnia   2019  r.  do  13   września  2019  r. 

 

Cena brutto tylko 970 zł- nowa cena 770 zł                              

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA RATY

KURSY DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW - 450 ZŁ

Do pobrania w pdf:

 

email- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.