DOJEŻDŻAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

 

 AKTUALIZACJA KURSÓW Z POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ I Z ZAKRESU ZWALCZANIA POŻARÓW I EWAKUACJI - ceny już od 55 zł od osoby

                      ZACHĘCAMY DO POWTARZANIA KURSÓW W OKRESIE CO ROKU DO 3 LAT.

POMIMO, ŻE NIE ISTNIEJĄ PAŃSTWOWE REJESTRY TYCH SZKOLEŃ - UMACNIASZ BEZPIECZEŃSTWO W SWOJEJ FIRMIE!

 

Szkolenie okresowe bhp  przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Szkolenia z zakresu bhp przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 3 lata. W wypadku wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych - powinny odbywać się co rok.

 

Miejsce i termin - do uzgodnienia

Czas trwania - minimum 8 godzin lekcyjnych

Forma - instruktaż

Materiały - wykład, filmy, prezentacje multimedialne, dyskusje, pogadanka

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
  • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

 

Ramowy program szkolenia:

Lp

Temat szkolenia

Liczba godzin*)

1

Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą

1

2

Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników - z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy

3

3

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

2

4

Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka

2

 

Razem: 

min. 8

Wypełnij formularz i zapisz się na kurs.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami).