AKTUALIZACJA KURSÓW Z POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ I Z ZAKRESU ZWALCZANIA POŻARÓW I EWAKUACJI – ceny już od 80 zł do 140 zł brutto od osoby

ZACHĘCAMY DO POWTARZANIA KURSÓW W OKRESIE CO ROKU DO 3 LAT.

POMIMO, ŻE NIE ISTNIEJĄ PAŃSTWOWE REJESTRY TYCH SZKOLEŃ – UMACNIASZ BEZPIECZEŃSTWO W SWOJEJ FIRMIE!

DOJEŻDŻAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU!

Szkolenie wstępne bhp jest przeznaczone  dla  wszystkich  pracowników, którzy rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy, a także studentów odbywających u pracodawcy praktykę oraz  dla uczniów  szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu

Miejsce i termin – do uzgodnienia

Cena od 50 do 100 zł brutto

Cena uzależniona jest od ilości uczestników szkolenia

Czas trwania – instruktaż ogólny – minimum 3 godziny lekcyjne

instruktaż stanowiskowy – 8 godzin lekcyjnych

Materiały – wykład, filmy, prezentacje multimedialne, dyskusje, ćwiczenia

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

  • Szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej “instruktażem ogólnym”;
  • Szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej “instruktażem stanowiskowym”.

 

Celem instruktażu ogólnego jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

  • Podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy;
  • Przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy;
  • Zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

  • Pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;
  • Pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w powyższym punkcie;
  • Ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie  metod prowadzenia instruktażu.

Zapisy Online:

Pobierz odpowiedni formularz zapisu na kurs ze strony Formularze, wypełnij i zapisz się na kurs.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami).