DOJEŻDŻAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU
KURS PEDAGOGICZNY DLA WYKŁADOWCÓW POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA

 

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć dodatkową wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia szkoleń osób dorosłych.

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Kurs kończy się egzaminem online lub w naszym Ośrodku.
Celem kursu jest nabycie kompetencji pedagogicznych do prowadzenia szkoleń oraz opanowanie praktycznych metod nauczania w pozaszkolnych formach kształcenia.
Uczestnicy zostaną zaopatrzeni w materiały potrzebne do opanowania zagadnień wymaganych do zdania egzaminu oraz w wykaz lektur uzupełniających.
Dla grup 15-20 osobowych prowadzimy również wykłady w formie webinarium.

Szkolenia stacjonarne realizowane w naszym Centrum Kształcenia Zawodowego SOKRATES.

Kurs  odbywa się  w formie wykładów i ćwiczeń przez doświadczonych wykładowców.
Terminy zjazdów będą dostosowane do uczestników kursu.

Kursy pedagogiczne Katowice, Wisła, Kraków, Bielsko – Biała, Częstochowa, Zakopane, Świętochłowice,  Mysłowice, Chorzów, Gliwice, Zabrze, Zgorzelec

Kurs obejmuje 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej.

 

 KURS PEDAGOGICZNY

Liczba godzin

  L.p.  Nazwa przedmiotu  Wykłady  Ćwiczenia  Projekt  Razem
 1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki

15

15

 2. Zagadnienia z psychologii i psychologii pracy

2

20

 3. Metodyka, w tym metodyka nauczania

30

5

35

 4. Praktyka metodyczna

 –

10

10

 Ogółem: 

 70

10

5

80

Dokumenty wymagane przy rekrutacji:

  • Wypełniony formularz zgłoszeniowy
  • Dowód wpłaty – 590 zł

Koszt kursu dla 1 osoby: 1390 zł brutto – nowa cena 990 zł 

Cena dla osób indywidualnych kształcących się metodą samokształcenia kierowanego.
Ceny uzależnione są od ilości uczestników kursu.

Rekrutacja trwa do czasu utworzenia grupy dla kursów stacjonarnych.
W przypadku większej ilości chętnych cena kursu ulegnie obniżeniu.

Pobierz odpowiedni formularz zapisu na kurs ze strony Formularze, wypełnij i zapisz się na kurs.

 

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

CENA TYLKO 1390 zł  BRUTTO –   nowa cena 990 zł         

Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników kursu przygotowania pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, zdobycie wiedzy z dydaktyki oraz podstawowych umiejętności prowadzenia zajęć z praktycznej nauki zawodu.

Ukończenie kursu uprawnia do przyjmowania młodocianych pracowników w zakładach usługowych (nauki jazdy, gastronomicznych, fryzjerskich, kosmetycznych itd.), placówkach handlowych i zakładach produkcyjnych.

Posiadanie dokumentu potwierdzającego ukończenie w/w kursu upoważnia do starania się o dofinansowanie wynagrodzenia młodocianych pracowników oraz “premii za wyszkolenie uczniów”.

Program kursu został zatwierdzony przez Śląskiego Kuratora Oświaty – nr WE-KZ.5633.1.14.2019 Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Kurs jest adresowany do:

  • mistrzów – właścicieli i pracowników zakładów usługowych, rzemieślniczych, produkcyjnych,indywidualnych gospodarstawch rolnych,
  • instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy.

Kurs obejmuje 48 h zajęć (40 godzin w formie wykładów i ćwiczeń oraz 8 godzin praktyki metodycznej).

PROGRAM KURSU:

  1. Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy – 5 godz.;
  2. Elementy psychologii w komunikacji i relacjach: instruktor-osoba ucząca się –  8 godz.;
  3. Metodyka praktycznej nauki zawodu –  27 godz.;
  4. Umiejętności dydaktyczne – 8 godz. (czyli praktyki metodyczne realizowane w środowisku pracy oraz poza środowiskiem pracy).
Na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Katowicach można sprawdzić legalność kursu – proszę pobrać plik:
Wzór zaświadczenia jakie Państwo otrzymuję po kursie:

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

 

Kursu Pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu Zgodnie z § 10 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391), instruktorzy praktycznej nauki zawodu posiadają:

1) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równo-rzędnej lub b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub

2) tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub

b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub

c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub

3) dyplom ukończenia studiów:

a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

4) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub

5) tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

 

Wymagane ksero jednego z powyższych dokumentów.

Wystawiamy zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru MEN.

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, miłą atmosferę podczas prowadzonych zajęć, a przede wszystkim możliwość podniesienia swoich kwalifikacji.

Formularz zgłoszeniowy na Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Cena brutto tylko 1390 zł nowa cena 990 zł      

Do pobrania w pdf: