Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej Katowice, Gliwice, Zabrze, Kraków, Mysłowice, Sosnowiec, Warszawa.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za obsługę apteczek w miejscu pracy oraz osób wytypowanych przez przełożonych zgodnie z przepisami kodeksu pracy do udzielania pomocy przedmedycznej.

Pracodawca zgodnie z wymogami art. 2091 kodeksu pracy jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Jego naruszenie będzie stanowiło wykroczenie określone w art. 283 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym nieprzestrzeganie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zagrożone jest karą od 1000 zł do 30 000 zł.

Natomiast na podstawie zapisów § 44 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca powinien powierzyć obsługę punktów pierwszej pomocy oraz apteczek na każdej zmianie wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.
Celem jest nabycie i opanowanie przez uczestników szkolenia wiedzy oraz umiejętności w zakresie:  

 • wyposażenia apteczek oraz sposobów jego prawidłowego wykorzystania
 • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących na miejscu wypadku
 • organizacji i sposobów udzielania pomocy przedmedycznej na miejscu wypadku

Czas trwania: 4 – 8 godziny dydaktycznych

Kurs pierwszej pomocy Sosnowiec, Gliwice, Zabrze – program ramowy

 • Aspekty prawne omawianych zagadnień
 • Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Zatrzymanie czynności życiowych
 • Zadławienie ciałem obcym
 • Sytuacje groźne dla zdrowia i życia
 • Rany i oparzenia
 • Złamania kości, zwichnięcia i skręcenia
 • Zestaw pierwszej pomocy
 • Sposoby ewakuacji osób na wypadek zagrożenia życia
 • Organizacja postępowania na miejscu wypadku
 • Ocena zagrożenia na miejscu wypadku
 • Ocena obrażeń u poszkodowanych
 • Zabezpieczanie czynności życiowych u poszkodowanych przy stanach zagrożenia życia
 • Przygotowanie osób poszkodowanych do transportu
 • Wyposażenie i praktyczne wykorzystanie apteczki

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dziennik Ustaw z 1997 r. Nr 88 poz. 553 )

Art. 162
§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Koszt kursu w zależności od ilości uczestników.
W przypadku większej ilości chętnych cena kursu ulegnie obniżeniu.

Szkolenie – pierwsza pomoc przedmedyczna | Zapisy Online:

Pobierz odpowiedni formularz zapisu na kurs ze strony Formularze, wypełnij i zapisz się na kurs.

instrukcja_obslugi__500_p