Zgodnie z Kodeksem Pracy, rodzice zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mają prawo do dwóch dni opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat, bez względu na staż pracy, rodzaj umowy czy wymiar czasu pracy. Pracownikowi przysługują wówczas dwa pełne dni wolne od pracy lub 16 godzin. Ważne jest, aby zauważyć, że opieka na dziecko przysługuje łącznie na wszystkie dzieci, co oznacza, że nawet jeśli dana osoba ma więcej niż jedno dziecko, otrzymuje tylko dwa dni opieki, a nie dwa dni na każde dziecko.

Pracownik może skorzystać z urlopu na opiekę nad dzieckiem już od pierwszego dnia pracy na umowie o pracę. Jednakże osoby zatrudnione na podstawie innych umów, takich jak umowy cywilnoprawne, nie mają tego prawa. Jeśli pracownik pracuje w niepełnym wymiarze godzin, czas opieki na dziecko jest ustalany proporcjonalnie do jego czasu pracy, a niepełną godzinę urlopu zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

Zgodnie z Kodeksem Pracy, dwa dni opieki na dziecko przysługują łącznie obu rodzicom, co oznacza, że muszą oni wspólnie ustalić, który z nich skorzysta z dwóch dni zwolnienia w danym roku. Istnieje również możliwość podziału dni opieki, gdzie jeden z rodziców wykorzystuje jeden dzień, a drugi rodzic drugi dzień.

W sytuacji, gdy jeden z rodziców nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, drugiemu rodzicowi przysługuje automatycznie prawo do dwóch dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem.

Pracownik, który korzysta z zwolnienia z pracy związanego z opieką nad dzieckiem, ma prawo do pełnego wynagrodzenia. Oznacza to, że pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikowi 100% jego podstawowego wynagrodzenia za każdy dzień zwolnienia związany z opieką nad dzieckiem.