formularze zgłoszeniowe


 

                                                                                               

 

 DOJEŻDŻAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

 

 Kursy pedagogiczne Zakopane, Wisła, Kraków, Bielsko - Biała, Częstochowa, Katowice, Świętochłowice,  Mysłowice, Chorzów, Gliwice, Zabrze, Zgorzelec 

                  

KURS PEDAGOGICZNY DLA WYKŁADOWCÓW POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA - DLA WSZYSTKICH GRUP ZAWODOWYCH

        

Zapraszamy na DCC edycję kursu pedagogicznego dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia w formie stacjonarnej lub  samokształcenia kierowanego

 

od 16  sierpnia   2019  r.  do 13  września  2019 r. lub w formie indywidualnego kształcenia

 

Następna edycja: od  13  września   2019  r.  do  11  października   2019  r. 

 
Ceny uzależnione są od ilości uczestników kursu.

Kurs skierowany jest dla osób, które prowadzą szkolenia z danej dziedziny,  między innymi dla:

 • techników bhp, inspektorów i specjalistów bhp
 • techników ds ochrony przeciwpożarowej , inspektorów i specjalistów ds ochrony przeciwpożarowej
 • kadry medycznej, technicznej i administracyjnej

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć dodatkową wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia szkoleń osób dorosłych. Zgodnie z § 7 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Celem kursu jest nabycie kompetencji pedagogicznych do prowadzenia szkoleń z dziedziny bhp oraz opanowanie praktycznych metod nauczania w pozaszkolnych formach kształcenia.

Uczestnicy zostaną zaopatrzeni w materiały potrzebne do opanowania zagadnień wymaganych do zdania egzaminu oraz w wykaz lektur uzupełniających.

Całość tematyki zostanie wyłożona w formie wykładów i ćwiczeń przez doświadczonych wykładowców.

Terminy zjazdów będą dostosowane do uczestników kursu.

Kurs obejmuje 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej.

 

 

 KURS PEDAGOGICZNY

Liczba godzin

  L.p.

 Nazwa przedmiotu   

 Wykłady

 Ćwiczenia

 Projekt

 Razem

 1.

Wybrane zagadnienia z pedagogiki

15

-

-

15

 2.

Zagadnienia z psychologii i psychologii pracy

20

-

-

20

 3.

Metodyka, w tym metodyka nauczania bhp

30

-

5

35

 4.

Praktyka metodyczna

 -

10

-

10

 

 Ogółem: 

 70

10

5

80

Dokumenty wymagane przy rekrutacji:

 • Kserokopia Dyplomu
 • Dowód wpłaty - minimum 400 zł

Koszt kursu dla 1 osoby: 970 zł brutto Nowa cena -  770 zł                   

(w tym koszt egzaminu, materiałów dydaktycznych).

Oferta cenowa skierowana jest również dla osób kształcących się indywidualnie poprzez samokształcenie kierowane.

Rekrutacja trwa do czasu utworzenia grupy.

Ceny uzależnione są od ilości uczestników kursu.

W przypadku większej ilości chętnych cena kursu ulegnie obniżeniu.

 

 

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

 

Koszt kursu dla 1 osoby: 970 zł brutto. - Nowa cena770 zł             

Zapraszamy na DCC edycję kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w formie stacjonarnej lub samokształcenia kierowanego

 

od 16  sierpnia    2019 r.  do  13  września   2019 r. lub w formie indywidualnego kształcenia

 

Następna edycja: od  13  września   2019  r.  do  11  października     2019  r. 

 

 

Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników kursu przygotowania pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, zdobycie wiedzy z dydaktyki oraz podstawowych umiejętności prowadzenia zajęć z praktycznej nauki zawodu.

Ukończenie kursu uprawnia do przyjmowania młodocianych pracowników w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych itd.), placówkach handlowych i zakładach produkcyjnych.

Posiadanie dokumentu potwierdzającego ukończenie w/w kursu upoważnia do starania się o dofinansowanie wynagrodzenia młodocianych pracowników oraz "premii za wyszkolenie uczniów"

Kurs jest adresowany do:

 • instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy,
 • mistrzów - właścicieli i pracowników zakładów usługowych, rzemieślniczych i produkcyjnych,

Kurs obejmuje 80 h zajęć i kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Podstawy prawne i warunki kształcenia w zakładzie pracy
 • Wybrane zagadnienia psychologii
 • Podstawy pedagogiki
 • Wybrane zagadnienia z dydaktyki ogólnej i dydaktyki kształcenia zawodowego
 • Podstawy metodyki kształcenia praktycznego i realizacja programu praktycznej nauki zawodu
 • Praktyka metodyczna
Na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Katowicach można sprawdzić legalność kursu – proszę pobrać plik:
 
Wzór zaświadczenia, który  Państwo otrzymuję po kursie
 
 
 

Liczba godzin: Zgodna z programem Ministerstwa   Edukacji Narodowej – 70 godzin zajęć teoretycznych, 10 godzin praktyki. Wymóg  powyższy wynika  z  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Wymagane ksero jednego z poniższych dokumentów:

Kurs przeznaczony jest  dla osób posiadających:

1) co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać;

2) uczestnicy kursu niemający tytułu mistrza w zawodzie:

 1. świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 2. świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 3. świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 4. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczaćnauczycieli zajmujących stanowiska nauczycieli praktycznej nauki zawodu w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, szkołach policealnych, w tym w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lecz nieposiadających przygotowania pedagogicznego lub nauczycieli ubiegających się o takie stanowiska.

 

Wystawiamy zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru MEN. Zaświadczenie  na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632). 
Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, miłą atmosferę podczas prowadzonych zajęć, a przede wszystkim możliwość podniesienia swoich kwalifikacji.

PROGRAM KURSU

  KURS PEDAGOGICZNY
Liczba godzin
L.p. Nazwa przedmiotu
Wykłady
Ćwiczenia
Projekt
Razem
1. Podstawy prawne i warunki kształcenia w zakładzie pracy

 

 • podstawy prawne kształcenia uczniów, pracowników młodocianych
 • prawa i obowiązki uczestników kształcenia praktycznego
 • proces dydaktyczno wychowawczy w zakładzie pracy prowadzącym praktyczna naukę zawodu
 • przepisy bhp
15
5
-
15
2. Elementy psychologii w nauce zawodu

 

 • kształtowanie umiejętności zawodowych
 • psychofizyczna analiza pola pracy
 • przystosowanie człowieka do pracy
 • przystosowanie pracy do człowieka
 • przystosowanie człowieka do człowieka w procesie prac
10
5
-
15
3. Pedagogiczne aspekty nauczania i wychowania

 

 • przemiany edukacyjne na tle aktualnej sytuacji gospodarczej kraju
 • cele kształcenia zawodowego
 • strategie nauczania
 • rola mistrza w kształtowaniu osobowości ucznia
10
5
-
15
4. Dydaktyka szczegółowa - metodyka kształcenia praktycznego w zakładzie

 

 • baza techniczno-dydaktyczna praktycznego nauczania zawodu
 • planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • struktura zajęć praktycznych
 • kontrola i ocena uczniów w zajęciach praktycznych
 • dokształcanie teoretyczne uczniów
 • innowacje pedagogiczne w praktycznej nauce zawodu
10
5
5
25
5 Praktyka pedagogiczna - hospitacje zajęć praktycznych
-
10
-
10
           
  Ogółem:
35
35
10
80

 

Prowadzimy kursy pedagogiczne na terenie miast: Katowice, Świętochłowice, Mysłowice, Chorzów, Gliwice, Zabrze, Kraków itd.

KURSY DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW - tylko 450 zł 

Dla grup 30 -40 osobowych

Do pobrania w pdf:

 

email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.