AKTUALIZACJA KURSÓW Z POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ I Z ZAKRESU ZWALCZANIA POŻARÓW I EWAKUACJI – ceny już od 40 zł od osoby

ZACHĘCAMY DO POWTARZANIA KURSÓW W OKRESIE CO ROKU DO 3 LAT.

POMIMO, ŻE NIE ISTNIEJĄ PAŃSTWOWE REJESTRY TYCH SZKOLEŃ – UMACNIASZ BEZPIECZEŃSTWO W SWOJEJ FIRMIE!

DOJEŻDŻAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

Szkolenie z metodyki instruktażu stanowiskowego przeznaczony jest dla osób prowadzących w zakładach pracy instruktaż stanowiskowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie, Biznesu, Klasy, Nauczanie, Nauczyciel, Klasa

Szkolenie z metodyki instruktażu stanowiskowego przeznaczone jest dla kadry, która będzie wykonywać instruktaże stanowiskowe czyli:

  • kadra kierownicza,
  • mistrzowie i brygadziści,
  • oraz inne osoby kierujące pracownikami

Wymóg wynika z § 11.5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860; zmiana Dz. U z 2005 r. Nr 116, poz. 972), które stanowi : “Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego”.

Cele szkolenia:

Przekazanie słuchaczom metod przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pracownika na stanowisku pracy:

  • poznanie metodyki opracowania programu instruktażu stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zapoznanie z metodyką prowadzenia instruktażu stanowiskowego w zakresie bhp,
  • wykształcenie umiejętności dokonywania analizy i oceny zagrożeń występujących na stanowisku pracy związanych z procesem technologicznym i ustalania wskazań dotyczących bezpiecznej pracy na tym stanowisku,
  • wykształcenie umiejętności prowadzenia instruktażu stanowiskowego w zakresie bhp według metody zapewniającej jego skuteczność,
  • przekonanie uczestników o skuteczności zaprezentowanej metody oraz wpływie prawidłowego szkolenia w zakresie bhp na zmniejszenie wypadków przy pracy i skuteczniejszą ochronę zdrowia pracowników.

 

Szkolenie z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego – korzyści dla firmy:

Uczestnik kursu nabywa umiejętności prowadzenia zajęć z osobami dorosłymi i spełnia nałożone na pracodawcę wymogi prawne w zakresie należytego przygotowania kadry kierowniczej.

Metody szkolenia:

Szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych i obejmuje podstawowe zagadnienia z pedagogiki, psychologii, metodyki przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Pod opieką wykładowcy uczestnicy szkolenia opracowują konspekt szkolenia stanowiskowego dla wybranego stanowiska pracy.

Szkolenie kończy się pisemnym egzaminem w formie testu. Uczestnicy szkolenia otrzymują bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z metodyki.

Cena, miejsce i termin  do uzgodnienia.

Zapisy Online:

Pobierz odpowiedni formularz zapisu na kurs ze strony Formularze, wypełnij i zapisz się na kurs.