Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowa i dotyczy wszystkich stanowisk pracy w zakładzie pracy. DOJEŻDŻAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU.

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy (Polska Norma PN-N-18002).

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy musi zostać przeprowadzona jeszcze przed jego oddaniem do użytkowania. Kodeks Pracy nakłada na każdego pracodawcę obowiązek oceny ryzyka zawodowego,

Ocenę należy przeprowadzać powtórnie:

 1. po zastosowaniu środków technicznych, organizacyjnych lub ludzkich mających obniżyć ryzyko,
 2. przy tworzeniu nowych stanowisk pracy,
 3. po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych,
 4. po wprowadzeniu istotnych zmian technologicznych lub organizacyjnych na stanowisku pracy,
 5. po zdarzeniu wypadkowym na danym stanowisku
 6. przy stwierdzeniu choroby zawodowej na danym stanowisku

Oferujemy dla Państwa przeprowadzenie oraz dokumentowanie i aktualizację oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
Uzyskujemy  informacje wymagane do oceny, w tym audyt bhp ocenianego stanowiska, konsultacje z załogą i osobami odpowiedzialnymi za organizację pracy w sposób następujący:

 1. Identyfikacja zagrożeń występujących na stanowisku i w procesie pracy;
 2. Szacowanie ryzyka i określenie kategorii ryzyka;
 3. Wskazanie działań mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka zawodowego;
 4. Udokumentowanie i podsumowanie wyników oceny ryzyka;
 5. Wdrożenie w formie instruktażu lub szkolenia BHP na stanowisku pracy

Ocenę ryzyka zawodowego wykonujemy metodą Risck Score i Polską Normą rekomendowaną przez Państwową Inspekcję Pracy.

Według art. 226 k.p. pracodawca ma obowiązek oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe występujące na stanowiskach pracy, stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające to ryzyko oraz informować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich pracą i o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

CENA JUŻ OD 250ZŁ  DO 390 ZŁ BRUTTO

CENA UZALEŻNIONA OD ILOŚCI OCEN RYZYKA ZAWODOWEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI I OPISU STANOWISKA PRACY
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO