Ocena ryzyka zawodowego

Kiedy przeprowadza się ocenę ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego jest niezbędna w różnych sytuacjach związanych z organizacją pracy. Przeprowadza się ją:

 1. Przed rozpoczęciem działalności: Ocena ryzyka musi być wykonana przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku lub wprowadzeniem nowych technologii czy procesów.
 2. W przypadku zmian organizacyjnych: Zmiany w procesach technologicznych, organizacji pracy, stosowanych materiałach, urządzeniach czy warunkach środowiskowych wymagają aktualizacji oceny ryzyka.
 3. Po wystąpieniu wypadku przy pracy: Analiza ryzyka jest konieczna po wypadkach, aby zidentyfikować przyczyny i zapobiec ich powtórzeniu.
 4. Okresowo: Regularne przeglądy oceny ryzyka zapewniają jej aktualność i skuteczność w zmieniających się warunkach pracy.

Kto przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego?

Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzają osoby posiadające odpowiednią wiedzę i kompetencje w zakresie BHP. Mogą to być:

 1. Specjaliści ds. BHP: Osoby zatrudnione w firmie jako specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Zewnętrzne firmy doradcze: Firmy specjalizujące się w BHP, które mogą być wynajęte do przeprowadzenia oceny ryzyka.
 3. Pracodawca lub upoważniona osoba: W małych firmach, gdzie zatrudnienie specjalisty ds. BHP nie jest wymagane, pracodawca lub osoba przez niego upoważniona, która posiada odpowiednią wiedzę, może przeprowadzić ocenę ryzyka.

Co musi się znaleźć w ocenie ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego powinna być szczegółowa i obejmować następujące elementy:

 1. Identyfikacja zagrożeń:
  • Zidentyfikowanie wszystkich możliwych zagrożeń na stanowisku pracy.
  • Uwzględnienie różnych rodzajów zagrożeń: fizycznych, chemicznych, biologicznych, ergonomicznych, psychospołecznych itp.
 2. Ocena ryzyka:
  • Określenie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń.
  • Ocena potencjalnych skutków tych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.
  • Klasyfikacja ryzyka na podstawie jego poziomu (niskie, średnie, wysokie).
 3. Środki zaradcze:
  • Propozycja środków eliminujących lub minimalizujących ryzyko.
  • Określenie procedur i środków ochronnych, które mają być wdrożone.
  • Wskazanie na konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.
 4. Dokumentacja:
  • Sporządzenie dokumentacji zawierającej wszystkie etapy oceny ryzyka.
  • Zapewnienie dostępności dokumentacji dla pracowników i osób zainteresowanych.
  • Regularna aktualizacja dokumentacji w odpowiedzi na zmiany w środowisku pracy.
 5. Szkolenie pracowników:
  • Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników dotyczących identyfikowanych zagrożeń i środków zaradczych.
  • Zapewnienie, że pracownicy są świadomi ryzyka związanego z ich stanowiskiem pracy i wiedzą, jak się przed nim chronić.
 6. Monitorowanie i przegląd:
  • Regularne monitorowanie warunków pracy i skuteczności wdrożonych środków zaradczych.
  • Okresowy przegląd i aktualizacja oceny ryzyka w odpowiedzi na zmiany w miejscu pracy lub po wystąpieniu incydentów.

Podsumowanie

Ocena ryzyka zawodowego to kluczowy element zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w każdej organizacji. Przeprowadzanie regularnych i dokładnych ocen ryzyka, wraz z wdrażaniem odpowiednich środków zaradczych, pomaga zapobiegać wypadkom i chorobom zawodowym, tworząc bezpieczne i zdrowe środowisko pracy.

 

Różnice między poszczególnymi ocenami ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego różni się w zależności od rodzaju pracy, środowiska pracy i związanych z nim zagrożeń. W różnych zawodach istnieje różne prawdopodobieństwo i rodzaj ryzyka. Przykładowo, ocena ryzyka zawodowego pracownika biurowego będzie znacząco różnić się od oceny ryzyka pracownika budowlanego. Poniżej przedstawiono główne różnice i przykłady działań prewencyjnych.

Ocena ryzyka zawodowego pracownika biurowego

Charakterystyka zagrożeń:

 1. Ergonomia:
  • Nieergonomiczne stanowisko pracy (krzesło, biurko).
  • Wymuszona pozycja ciała przez długi czas.
 2. Czynniki fizyczne:
  • Promieniowanie widzialne i migotanie obrazu z ekranów komputerowych.
  • Nieodpowiednie oświetlenie.
 3. Czynniki psychospołeczne:
  • Stres psychologiczny związany z pracą.
  • Obciążenie psychiczne wynikające z monotonii lub presji czasowej.
 4. Czynniki zdrowotne:
  • Problemy zdrowotne wynikające z braku aktywności fizycznej.
  • Obciążenie wzroku.

Przykłady działań prewencyjnych:

 1. Ergonomia:
  • Zastosowanie ergonomicznych krzeseł i biurek.
  • Regularne przerwy i ćwiczenia rozciągające.
 2. Czynniki fizyczne:
  • Regularne przeglądy i konserwacja sprzętu komputerowego.
  • Optymalizacja oświetlenia w biurze, stosowanie źródeł światła, które nie migoczą.
 3. Czynniki psychospołeczne:
  • Wprowadzenie programów zarządzania stresem.
  • Organizowanie szkoleń z zakresu radzenia sobie ze stresem.
 4. Czynniki zdrowotne:
  • Promowanie aktywności fizycznej, np. korzystanie z przerw na krótki spacer.
  • Regularne badania wzroku dla pracowników.

Ocena ryzyka zawodowego pracownika budowlanego

Charakterystyka zagrożeń:

 1. Czynniki fizyczne:
  • Praca na wysokościach.
  • Narażenie na hałas, pyły, wibracje.
  • Możliwość upadków, poślizgnięć i potknięć.
 2. Czynniki chemiczne:
  • Ekspozycja na substancje chemiczne (farby, kleje, rozpuszczalniki).
 3. Czynniki mechaniczne:
  • Praca z ciężkim sprzętem i maszynami.
  • Ryzyko uszkodzeń mechanicznych (skaleczenia, złamania).
 4. Czynniki środowiskowe:
  • Ekstremalne warunki pogodowe (gorąco, zimno, deszcz).

Przykłady działań prewencyjnych:

 1. Czynniki fizyczne:
  • Zapewnienie odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (kaski, szelki bezpieczeństwa, nauszniki ochronne).
  • Regularne szkolenia z zakresu BHP i procedur awaryjnych.
 2. Czynniki chemiczne:
  • Stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej (maski, rękawice).
  • Szkolenie pracowników w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z substancjami chemicznymi.
 3. Czynniki mechaniczne:
  • Regularne przeglądy i konserwacja maszyn i narzędzi.
  • Zapewnienie odpowiednich procedur pracy z maszynami.
 4. Czynniki środowiskowe:
  • Monitorowanie warunków pogodowych i dostosowanie pracy do panujących warunków.
  • Zapewnienie przerw w pracy i miejsc do schronienia się przed ekstremalnymi warunkami.

Podsumowanie

Różnice w ocenie ryzyka zawodowego w zależności od zawodu wynikają głównie z różnorodności zagrożeń i środowisk pracy. Każda ocena ryzyka musi być dostosowana do specyfiki danego stanowiska pracy, a działania prewencyjne muszą być adekwatne do zidentyfikowanych zagrożeń. Pracodawcy są zobowiązani do regularnego przeprowadzania ocen ryzyka i wdrażania odpowiednich środków zapobiegawczych, aby zapewnić bezpieczne i zdrowe warunki pracy dla swoich pracowników.