Urlop Ojcowski:

Ojcu dziecka przysługuje 2 tygodnie urlopu ojcowskiego oraz 9 tygodni urlopu rodzicielskiego.
Wymiar urlopu ojcowskiego nie może przekroczyć ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia lub upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia.

Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo lub podzielony na maksymalnie 2 części, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

Wniosek o urlop ojcowski powinien być złożony nie później niż 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem urlopu i zawierać imię i nazwisko pracownika oraz daty wnioskowanego urlopu ojcowskiego lub jego części.

Pracownik może otrzymać 2 dni zwolnienia od pracy z tytułu urodzenia się dziecka, zachowując prawo do wynagrodzenia.

Podczas urlopu ojcowskiego pracownik otrzymuje zasiłek w wysokości 100% podstawy wymiaru tego zasiłku.
Te świadczenia mają na celu umożliwienie ojcom spędzenia więcej czasu z nowo narodzonym dzieckiem oraz wsparcie ich w początkowym okresie opieki.

Ochrona urlopu ojcowskiego:

Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika o urlop ojcowski.

Od dnia złożenia wniosku do zakończenia urlopu, pracodawca nie może podejmować działań takich jak
wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę, z wyjątkiem przypadków zwolnienia dyscyplinarnego, ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Pracownik, który skorzystał z urlopu ojcowskiego, ma prawo powrócić do pracy na dotychczasowe stanowisko lub równorzędne.

Przejęcie urlopu macierzyńskiego przez ojca:

Pracujący ojciec wychowujący dziecko może mieć prawo do wykorzystania urlopu macierzyńskiego, gdy matka nie pozostaje w stosunku pracy, ale jest objęta ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa lub nie jest objęta tym ubezpieczeniem lub nie posiada tytułu do objęcia tym ubezpieczeniem.

Przypadki, w których pracujący ojciec może przejąć część urlopu macierzyńskiego od matki obejmują m.in.:
rezygnację matki z części urlopu macierzyńskiego z powodu niezdolności do samodzielnej egzystencji,
jej hospitalizację ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający osobistą opiekę nad dzieckiem,
zgon matki dziecka,
porzucenie dziecka przez matkę,
lub niemożność sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez matkę legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Te zabezpieczenia i uprawnienia mają na celu wspieranie ojców w udziale w opiece nad dziećmi oraz zapewnienie im odpowiedniej ochrony podczas korzystania z urlopu ojcowskiego.

Urlop rodzicielski:

Wymiar urlopu rodzicielskiego:
Pracujący tata może rozpocząć korzystanie z urlopu rodzicielskiego zaraz po urodzeniu dziecka lub w późniejszym okresie, ale nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat.

Wymiar urlopu rodzicielskiego:

W przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysługuje 41 tygodni urlopu rodzicielskiego.
W przypadku porodu mnogiego, przysługuje 43 tygodnie urlopu rodzicielskiego.

Podział urlopu rodzicielskiego:

Urlop rodzicielski w wymiarze 41 lub 43 tygodni przysługuje łącznie obojgu pracownikom – rodzicom dziecka.

Każdemu z rodziców dziecka przysługuje wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego z ww. wymiaru urlopu, co stanowi nieprzenoszalną część urlopu rodzicielskiego.
Pozostały wymiar urlopu (32 lub 34 tygodnie) może być podzielony według uznania pracujących rodziców.

Motywacja dla ojców:
Dyrektywa 2019/1158/UE przedłuża minimalny okres urlopu rodzicielskiego, który nie podlega przeniesieniu na drugiego rodzica, z jednego do dwóch miesięcy. Ma to na celu zachęcenie ojców do korzystania z przysługującego im prawa do urlopu rodzicielskiego.

Nieprzenoszalna część urlopu rodzicielskiego: Zgodnie z nowym brzmieniem art. 1821a § 4 KP, każdemu z pracowników-rodziców dziecka przysługuje wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego z wymiaru urlopu rodzicielskiego, co oznacza wprowadzenie nieprzenoszalnej części urlopu rodzicielskiego.

Zasiłek macierzyński:
Pracownik-ojciec korzystający z 9-tygodniowego urlopu rodzicielskiego otrzyma zasiłek macierzyński w wysokości 70% podstawy wymiaru wynagrodzenia.

Te zapisy mają na celu zapewnienie równego udziału ojców w opiece nad dziećmi oraz zwiększenie elastyczności w korzystaniu z urlopu rodzicielskiego przez oboje rodziców.