Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezp. i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby. Szkolenie należy powtarzać co 5 lat!

Sposób organizacji szkolenia:

Szkolenie organizujemy w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego, z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, programów komputerowych, materiałów do ćwiczeń.

Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego otrzymują skrypty, przepisy prawne lub płytkę CD z materiałami dydaktycznymi.

Ramowy program szkolenia

Lp

Temat szkolenia

Liczba godzin*)

1

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

 • przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych,
 • problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

5

2

Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy

2

3

Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:

 • zagrożenia wypadkowe,
 • hałas i drgania mechaniczne,
 • szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,
 • czynniki biologiczne,
 • promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,
 • pola elektromagnetyczne,
 • energia elektryczna i elektryczność statyczna,
 • mikroklimat środowiska pracy,
 • oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy
 • zagrożenia pożarowe i wybuchowe,
 • zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów

5

4

Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy

4

5

Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:

 • urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne
 • urządzenia zabezpieczające
 • środki ochrony indywidualnej

2

6

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych)

4 (w tym 2 ćwiczeń)

7

Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka

2

8

Nowoczesne metody pracy służby bhp

2

9

Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

3 (w tym 2 ćwiczeń)

10

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

1

11

Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

2

Razem: 

min. 32 (w tym 4 ćwiczeń)

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Pobierz odpowiedni formularz zapisu na kurs ze strony Formularze, wypełnij i zapisz się na kurs.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami).