Zapobieganie pożarom w miejscu pracy to kluczowe zadanie pracodawcy. Inspektor ochrony przeciwpożarowej odgrywa tutaj istotną rolę, analizując różne aspekty związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Oto kilka obszarów, które należy uwzględnić:

Zabezpieczenia techniczne

Należy zapewnić odpowiednie instalacje, takie jak instalacje odgromowe, zabezpieczenia przeciążeniowe i uziemienia, aby zminimalizować ryzyko wybuchu pożaru.

Bezpieczne rozwiązania konstrukcyjne

Ważne jest korzystanie z urządzeń, elementów i instalacji, które spełniają normy krajowe i europejskie, zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa.

Utrzymywanie i konserwacja

Niezbędne jest przestrzeganie zaleceń producenta dotyczących użytkowania, przeglądów technicznych i konserwacji, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemów zabezpieczeń.

Zabezpieczenia technologiczne

Istotne jest ustalanie i przestrzeganie procedur technologicznych, zwłaszcza w przypadku przechowywania i transportu materiałów niebezpiecznych, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Logistyka i zarządzanie ryzykiem

Konieczne jest ustalenie obowiązków pracowników, przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcji dotyczących postępowania w sytuacji zagrożenia pożarem. Wszystkie te środki mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz minimalizację ryzyka pożaru w miejscu pracy.

Świadomość najczęstszych przyczyn pożarów jest kluczowa dla skutecznego ich zapobiegania.

Najczęstsze przyczyny pożaru:

 • podpalenia – celowe zapalanie ognia przez osoby trzecie.
 • niewłaściwe obchodzenie się z ogniem – nieostrożne posługiwanie się ogniem lub źródłami ciepła.
 • pozostawienie otwartego ognia bez nadzoru – niekontrolowane zostawienie palących się materiałów lub urządzeń.
 • niewłaściwa organizacja pracy – brak nadzoru lub oznakowań zakazu palenia.
 • wyładowania atmosferyczne – brak lub niewłaściwa instalacja odgromowa.
 • elektryczność statyczna  – brak instalacji uziemiających.
 • Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń elektrotermicznych – niepoprawne użytkowanie urządzeń, co może prowadzić do przegrzania lub zwarcia.
 • Nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych  – problemy z wentylacją lub czyszczeniem kominów.
 • Nieostrożność podczas prac pożarowo niebezpiecznych – niewłaściwe prowadzenie prac, takich jak spawanie czy cięcie.
 • Samozapłonu w procesach technologicznych – spowodowane reakcjami chemicznymi lub warunkami składowania.
 • Wady lub niewłaściwe użytkowanie urządzeń elektrycznych – przeciążenia, zwarcia lub inne problemy elektryczne.
 • Reakcje chemiczne – wynikające z mieszania substancji lub warunków składowania.
 • Czynniki mechaniczne  – niewłaściwa eksploatacja urządzeń, co może prowadzić do tarcia elementów i iskier.

Przeciwdziałanie tym zagrożeniom wymaga kompleksowego podejścia, obejmującego analizę procesów, stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, organizację pracy oraz nadzór i kontrolę. Jedynie w ten sposób można skutecznie zapobiec pożarom i zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy.

 

Przyczyny rozprzestrzeniania się pożarów

Szybkie rozprzestrzenianie się pożarów może być skutkiem wielu czynników. Oto główne przyczyny rozprzestrzeniania się pożarów:

 1. Niewłaściwe zabezpieczanie procesów technologicznych:
 • Niewłaściwe składowanie materiałów palnych.
 • Nadmierne gromadzenie materiałów palnych.
 • Niewłaściwe składowanie produktów rolnych.

 

 1. Nieprzestrzeganie wymagań budowlanych:
 • Stosowanie niewłaściwych materiałów budowlanych.
 • Brak oddzieleń przeciwpożarowych.
 • Niewłaściwa aranżacja pomieszczeń.
 • Niezachowanie właściwych odległości między obiektami.
 • Brak instalacji niezbędnych do oddymiania.

 

 1. Błędy w zwalczaniu pożaru:
 • Brak lub nieprawidłowe przeszkolenie pracowników.
 • Stosowanie niewłaściwej strategii gaszenia.
 • Stosowanie niewłaściwych środków gaśniczych.
 • Brak lub niewłaściwe działanie wymaganych zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów i procesów technologicznych.

 

 1. Negatywne zdarzenia podczas pożaru:
 • Promieniowanie cieplne.
 • Ognie lotne.
 • Czad – wydzielanie substancji toksycznych.

Skuteczne zapobieganie pożarom wymaga uwzględnienia wszystkich tych czynników i stosowania odpowiednich środków zapobiegawczych oraz procedur bezpieczeństwa.