AKTUALIZACJA KURSÓW Z POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ I Z ZAKRESU ZWALCZANIA POŻARÓW I EWAKUACJI –

ceny już od 80 zł do 140 zł brutto od osoby

ZACHĘCAMY DO POWTARZANIA KURSÓW W OKRESIE CO ROKU DO 3 LAT.

POMIMO, ŻE NIE ISTNIEJĄ PAŃSTWOWE REJESTRY TYCH SZKOLEŃ – UMACNIASZ BEZPIECZEŃSTWO W SWOJEJ FIRMIE!

DOJEŻDŻAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU!

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

Miejsce i termin – do uzgodnienia

Czas trwania – minimum 16 godzin lekcyjnych

Forma – kurs, seminarium lub samokształcenia kierowanego (e-learning)

Materiały – wykład, filmy, prezentacje multimedialne, dyskusje, pogadanka, skrypty.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

–  identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,

–  organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,

–  metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku  pracy.

Ramowy program szkolenia:

Lp

Temat szkolenia

Liczba godzin*)

1

Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:

  • aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
  • praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp,
  • odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,
  • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),
  • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • nadzoru i kontroli warunków pracy,
  • problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

1

2

Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

3

3

Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne)

4

4

Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej)

2

5

Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu

3

6

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

1

Razem: 

min. 16

**) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Zapisy ONLINE:

Pobierz odpowiedni formularz zapisu na kurs ze strony Formularze, wypełnij i zapisz się na kurs.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami).