Cele szkolenia:

  • aktualizacja i uzupełnienie wiadomości o zagrożeniach przy pracach w kontakcie z wyrobami zawierającymi azbest.
  • przygotowanie do bezpiecznego wykonywania prac przy materiałach zawierających azbest.

DOJEŻDŻAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU!

Adresaci szkolenia:

Szkolenie z zakresu bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest przeznaczony jest dla pracowników i pracodawców, którzy podczas wykonywania pracy są narażeni na działanie pyłu azbestowego oraz osób kierujących takimi pracami.

Cena- od 80 zł do 140 zł brutto

Miejsce i termin – do uzgodnienia
Czas trwania – minimum 8 godzin lekcyjnych
Forma – instruktaż
Materiały – wykład, filmy, prezentacje multimedialne, dyskusje, pogadanka

Zakres tematyczny:

  1. Regulacje prawne stosowania przepisów bhp przy pracach w kontakcie z azbestem.
  2. Wyroby azbestowe oraz metody identyfikacji materiałów zawierających azbest. Procedury postępowania przy ich demontażu i usuwaniu.
  3. Zagrożenia dla zdrowia związane z pracami przy materiałach zawierających azbest.
  4. Sprzęt techniczny, narzędzia i wyposażenie stosowane przy pracach związanych z zabezpieczaniem lub usuwaniem wyrobów z zawartością azbestu.
  5. Zasady bhp przy pracach z wyrobami zawierającymi azbest, w tym szczególnie: oznakowanie miejsca pracy, stosowanie środków ochrony układu oddechowego, odzieży i narzędzi oraz stosowanie metod ograniczających emisję pyłów do środowiska.
  6. Zasady higieny osobistej i profilaktyki zdrowotnej dotyczące osób wykonujących prace w kontakcie z azbestem.

Cena szkolenia uzależniona od ilości pracowników.

Rozporządzenia:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest.

Pobierz odpowiedni formularz zapisu na kurs ze strony Formularze, wypełnij i zapisz się na kurs.