SZKOLENIE Z ZAKRESU ZWALCZANIA MOBBINGU I DYSKRYMINACJI W MIEJSCU PRACY

Przeciwdziałaj mobbingowi i dyskryminacji.

Pomożemy Ci w tym najskuteczniej.

Zachowania przemocowe w miejscu pracy, takie jak mobbing czy dyskryminacja, nawet jeśli mają
charakter incydentalny, są niezwykle groźnym zjawiskiem, zarówno dla pracodawcy, jak i
zatrudnionych w firmie pracowników.

Każda forma prześladowania niszczy prawidłowe relacje w firmie, może się przyczyniać do obniżenia
efektywności pracowników, a także może skutkować poważnymi stratami zarówno dla firmy jak i dla
pracodawcy oraz osoby mobbingowanej

Kodeks pracy
Do zakresu obowiązków pracodawcy zalicza aktywne przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w zakładzie pracy.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest
Dostarczenie kompleksowej wiedzy (aspekty psychologiczne, społeczne, prawne) na temat mobbingu i dyskryminacji w pracy oraz sposobów ich zapobiegania.
Uczestnicy szkolenia będą mogli również poznać korzyści płynące ze zwalczania zjawiska mobbigu lub nierównego traktowania w zatrudnieniu oraz zagrożenia płynące z lekceważenia takich zjawisk, zarówno przez pracodawcę, jak i pracowników.

Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie pozwala pozyskać fachową wiedzę o:
• przyczynach powstawania konfliktów w pracy oraz sposobach ich rozwiązywania;
• istocie zjawiska mobbingu oraz sposobach odróżniania go od innych, trudnych sytuacji spotykanych w miejscu pracy;
• cechach, które mogą sprzyjać znalezieniu się w sytuacji mobbera lub osoby mobbowanej;
• fazy mobbingu;
• kosztach mobbingu: dla osoby mobingowanej, pracodawcy i firmy;
• różnych rodzajów dyskryminacji;
• obowiązkach pracodawcy w obszarze profilaktyki mobbingu i dyskryminacji;
• orzecznictwie sądowym dotyczącym dyskryminacji i mobbingu;
• odpowiedzialności pracodawcy za mobbing i dyskryminację oraz odpowiedzialności sprawcy mobbingu i dykryminacji.

Czym jest mobbing

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, które polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu go. Mobbing występuje gdy działania te lub zachowania wywołują u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodują lub mają na celu jego poniżenie lub ośmieszenie, a także izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Mobbing może mieć formę biernego zachowania.

Zachowania sprawcy mobbingu nie są zazwyczaj jednorazowe i często mają charakter uporczywy oraz długotrwały.

Istnieje różnorodność form, w jakich może manifestować się mobbing, a sprawcy działają indywidualnie, co oznacza, że nie istnieje ustalony katalog zachowań, które można jednoznacznie określić jako mobbing.

Działania te mogą przybierać różne formy i być kombinacją różnych zachowań, co sprawia, że identyfikacja i zrozumienie mobbingu mogą być wyzwaniem.

To ważne, aby pamiętać, że w przypadku pozwu związku z mobbingiem, pracodawca jest podmiotem, przeciwko któremu skierowane jest postępowanie sądowe. To pracodawca będzie odpowiedzialny za ewentualne koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia w przypadku przegranej sprawy sądowej.

Co to jest dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia

Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza, że pracowników nie wolno dyskryminować w żaden sposób, ani bezpośrednio, ani pośrednio.

Aby mówić o dyskryminacji:

  • pracodawca nie musi dyskryminować wszystkich pracowników z powodu konkretnej cechy,
  • dyskryminacja pracownika nie musi być świadoma ani celowa.

Dyskryminacja bezpośrednia występuje, gdy pracownik jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy z powodu cech uznawanych za kryteria dyskryminacyjne.

 

Dyskryminacja pośrednia zachodzi, gdy pozornie neutralne decyzje, kryteria lub działania prowadzą lub mogą prowadzić do niekorzystnych różnic w traktowaniu pracowników, dotyczących ich zatrudnienia, warunków pracy, awansu czy dostępu do szkoleń. Te działania dotykają wszystkich lub znaczną liczbę pracowników należących do określonej grupy, która jest dyskryminowana ze względu na pewne czynniki.