Jeżeli w Państwa firmie pracownik ulegnie wypadkowi w pracy lub wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy, przepisy nakładają na Państwa obowiązek sporządzenie dokumentacji powypadkowej.

DOJEŻDŻAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

W przypadku wystąpienia w przedsiębiorstwie wypadku przy pracy pracodawca jest zobowiązany do wykonania odpowiednich czynności związanych z tym zdarzeniem. Jest to między innymi:

 • zabezpieczenie miejsce zdarzenia,
 • powołanie zespołu powypadkowego – której skład jest ściśle określony (patrz podstawa prawna).

A w przypadku wypadku ciężkiego, śmiertelnego lub grupowego dodatkowo pracodawca zobowiązany jest poinformować o fakcie Państwową Inspekcję Pracy oraz Prokuraturę.

Sporządzenie pełnej dokumentacji powypadkowej zawiera:

 • powołanie zespołu powypadkowego,
 • wykonanie fotografii i szkiców z miejsca wypadku,
 • zebranie informacji z wyjaśnień od poszkodowanego i świadków wypadku,
 • wystąpienie do zakładu opieki zdrowotnej o podanie obrażeń jakim uległ poszkodowany w wyniku wypadku,
 • odpowiednią klasyfikację prawną wypadku,
 • sporządzenie protokołu powypadkowego, w tym ustalenie przyczyn wypadku,
 • opracowanie zarządzenia powypadkowego eliminującego lub ograniczającego prawdopodobieństwo powtórzenia wypadku w podobnych okolicznościach,
 • sporządzenie statystycznej karty wypadku przy pracy,
 • założenie rejestru wypadków przy pracy,
 • przygotowanie dokumentacji wymaganej przez ZUS przy ubieganiu się o świadczenia należne pracownikowi z tytułu ubezpieczenia wypadkowego.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych usług w tym zakresie. Niedopełnienie Ze względu na dość złożony proces ustalania okoliczności przyczyn wypadku przy pracy oraz możliwość kontroli PIP dokumentacji powypadkowej obowiązków może skutkować konsekwencjami finansowymi oraz prawnymi w stosunku do pracodawcy.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

§ 4. Okoliczności i przyczyny wypadku ustala powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy.

§ 5. 1. U pracodawcy, który zgodnie z art. 23711 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy nie ma obowiązku tworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w skład zespołu powypadkowego zamiast pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy wchodzi pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, albo specjalista spoza zakładu pracy.
2. U pracodawcy, u którego nie działa społeczna inspekcja pracy, w skład zespołu powypadkowego zamiast społecznego inspektora pracy, jako członek zespołu, wchodzi przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z przepisami dotyczącymi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 6. Jeżeli pracodawca nie może dopełnić obowiązku utworzenia zespołu powypadkowego w składzie dwuosobowym, określonym w § 4 i 5, ze względu na małą liczbę zatrudnionych pracowników, okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracodawca oraz specjalista spoza zakładu pracy.