Wprowadzono nowe przepisy dotyczące urlopu opiekuńczego, które umożliwiają pracownikom zapewnienie niezbędnej opieki osobom potrzebującym wsparcia w rodzinie. Taka forma wsparcia jest bardzo istotna dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji ze względu na poważne względy medyczne. Dzięki takim przepisom pracownicy mogą bardziej efektywnie łączyć obowiązki zawodowe z dbałością o bliskich potrzebujących opieki.

Za czas przebywania na urlopie opiekuńczym pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.

Urlop może być wykorzystany jednorazowo lub w częściach.

Okres urlopu opiekuńczego jest wliczany do okresu zatrudnienia.

  • urlop opiekuńczy jest udzielany w dniach, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy
  • pracodawca nie może odmówić pracownikowi tego urlopu ani żądać przedstawienia dokumentacji medycznej osoby, która wymaga opieki
  • urlop opiekuńczy jest udzielany na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu

We wniosku należy wpisać imię i nazwisko osoby, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych, przyczynę konieczności zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia przez pracownika oraz w przypadku członka rodziny ‒ stopień pokrewieństwa z pracownikiem, lub w przypadku osoby niebędącej członkiem rodziny ‒ adres zamieszkania tej osoby.

Zgodnie z przepisami za członka rodziny uważani są:

  • syn,
  • córka,
  • matka,
  • ojciec
  • małżonek
  • osoba zamieszkująca z nami w jednym gospodarstwie domowy (partner).