WYPADKI PRZY PRACY – WYTYCZNE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracodawców, przedstawicieli pracodawców i kadry kierowniczej, pracowników służby bhp , społecznych inspektorów pracy i innych pracowników zajmujących się tematyką wypadkowości.

DOJEŻDŻAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

Forma – warsztaty /seminarium

Ilość godzin – 8 godzin lekcyjnych

Czas trwania – od 9.00 do 15.00

Cena – 80 zł brutto/osoba*

* Cena dotyczy grupy co najmniej 10 osobowej.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

 • wiedzieć, jakie zdarzenia są wypadkami przy pracy, na równi z wypadkami przy pracy, w drodze do pracy i z pracy, wypadki
  w szczególnych okolicznościach,
 • wiedzieć, jak badać i klasyfikować wypadki przy pracy w celu identyfikacji ich przyczyn źródłowych,
 • umieć sporządzić protokół powypadkowy wraz z kartą statystyczną,
 • znać zasady i umieć rejestrować wypadki przy pracy.

Z chwilą otrzymania informacji o zdarzeniu wypadkowym na pracodawcy ciąży obowiązek powołania zespołu powypadkowego,
zadaniem, którego będzie ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, a także sporządzenie niezbędnej dokumentacji.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie ze zmianami w prawie (nowe rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej) dotyczącymi postępowania powypadkowego w 2014 roku oraz pokazanie praktycznych aspektów sporządzania dokumentacji z ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z uwzględnieniem typowych nieprawidłowości występujących w tym zakresie.

Omówione zostaną wątpliwości interpretacyjnych przepisów prawa stosowanych przy sporządzaniu dokumentacji powypadkowych oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wypadki przy pracy – w jakich sytuacjach możemy mówić o tym,że doszło do wypadku przy pracy? – definicje, podstawy prawne

 • przegląd modeli i metod badania wypadków przy pracy,
 • diagram drzewa przyczyn jako środek umożliwiający przedstawienie mentalnego obrazu wypadku,
 • pojęcie wypadku przy pracy,
 • pojęcie wypadku traktowanego na równi z wypadkiem przy pracy,
 • pojęcie zdarzenia potencjalnie wypadkowego,
 • podział wypadków według skutków (śmiertelny, ciężki, zbiorowy), w drodze do pracy i z pracy,
 • wypadki przy pracy i inne związane z zatrudnieniem w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego.

2. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy przez pracodawcę

 • zasady zgłaszania i rejestracji wypadków,
 • obowiązki pracodawcy w związku z zaistniałym wypadkiem,
 • skład i czynności zespołu powypadkowego,
 • uprawnienia poszkodowanego w związku z postępowaniem powypadkowym,
 • środki profilaktyczne związane z wypadkami przy pracy – obowiązki pracodawcy,
 • uprawnienia inspektora pracy w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przez zakład pracy,
 • analiza wypadkowości w zakładzie pracy.

3. Przyczyny wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych

 • pojęcie zagrożenia wypadkowego,
 • teoria łańcucha zdarzeń,
 • czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe które mogą doprowadzić do wypadku,
 • etapy, na których najczęściej popełnia się błędy powodujące zagrożenia,
 • omówienie najczęściej występujących przyczyn wypadków leżących w obszarach techniki,
 • organizacji i w czynniku ludzkim.

4. Badanie wypadków przez Inspektora Pracy

 • procedury postępowania organów PIP przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy zgłoszonych
  przez pracodawców,
 • zakres przedmiotowy protokołu z kontroli przeprowadzonej w związku z badaniem przez inspektora pracy okoliczności i przyczyn wypadku,
 • stosowanie środków prawnych przez Inspektora Pracy, gdy pracodawca nie uznał zdarzenia za wypadek przy pracy, błędnie ustalił okoliczności i przyczyny wypadku,
 • powiadamianie innych organów o wypadku (dozór techniczny, prokuratura itp.).
 • warunki do podniesienia składki ZUS w części wypadkowej.

5. Ćwiczenia praktyczne – wsparcie merytoryczne w rozwiązaniu indywidualnych problemów uczestników

W ramach ćwiczeń słuchacze podstawie przygotowanych przez wykładowcę materiałów dokonują:

 • identyfikacji i klasyfikacji zdarzeń,
 • identyfikacji i klasyfikacji zagrożeń wypadkowych,
 • samodzielnego sporządzenia dokumentacji powypadkowej oraz karty statystycznej na podstawie opisów zdarzeń przygotowanych przez wykładowcę

Zapisy Online:

Pobierz odpowiedni formularz zapisu na kurs ze strony Formularze, wypełnij i zapisz się na kurs.